Tag pola_(kantai_collection) is Character

คำอธิบาย : Italian cruiser "Pola"
"โพล่า" เป็นน้องเล็กลำดับ 3 ของเรือลาดตระเวรจากอิตาลี่ คลาสซาร่า ผู้มีเอกลักษณ์ที่เมาหัวราน้ำและเป็นยอดนักถอด(ชุดตัวเอง) เลยที่น้องสาวเจ้าปัญหาของพี่สาว ซาร่าอยู่ตลอด
ปล. ด้วยความเป็นสาวคอเหล้า เลยได้แต่งตั้งเข้าแก๊งลำยองที่นำด้วย จุนโย,ชิโตวเสะ,นาจิ นั่นเอง

แล้วทำไมโพล่าต้องเมา?
1. โพล่าโดนยิงด้วยตอร์ปิโดของอังกฤษ ทำให้ลูกเรือแตกตื่นกันมากจนต้องโดดลงน้ำ(เพราคิดว่าจมแน่)
2. พอรู้ว่าไม่จม จึงได้กลับขึ้นเรือ ด้วยเนื้อตัวเปียกปอน บวกกับสภาพอากาศที่หนาวอีกทั้งเสียขวัญมาก จึงได้พากันก๊งเหล้าย้อมใจแก้ภัยหนาว (ซึ้งปัจจุบันมีการยืนยันว่า ดื่มเหล้า ไม่ได้ช่วยแก้หนาวเลย) ในขณะที่โพล่าไม่สามารถเครื่อนที่ได้ จังได้ส่งสัญญาณไปยังพี่น้องของเธอ (หน่วยลาดตระเวรหนักที่ 1 ซาร่าและฟูลเม่) จนในที่สุด เรด้าของ Royal Navy ได้ตรวจเจอเธอ
3. ด้วยเหตุนี้โพล่าจึงเข้าใจผิดว่า ฝ่ายอังกฤษ Royal Navy เป็นพวกเดียวกัน(สงสัยกำลังเมา) ลูกเรือโพล่าจึงยิงแฟรล์ขอความช่วนเหลือออกไป จนทำให้ Royal Navy ระบุตำแหน่งได้ว่าเป็นเรือข้าศึก ซาร่ากับฟูลเม่ที่กำลังมาช่วยเลยซวยโดนจมสะะเอง เมื่อลูกเรือโพล่าทราบเข้าจึงได้เกิดความแตกตื่นแล้วก็พากันโดดลงน้ำหนีตาย (อีกรอบ...)
4. เมือฝ่ายอังกฤษมาถึงก็พบว่า ลูกเรือของโพล่านับร้อยนอนเมาแอ๋พร้อมขวดไวน์กลิ้งเกลื่อนดาดฟ้าเรือเพราะดื่มกันหนักมายกลำช่วยขณะที่รอการช่วยเหลือ ส่วนลูกเรือที่เหลือก็อพยบ(โดดน้ำ)นี่ออกไปแล้ว .... จนในที่สุดโพล่าก็โดนจมด้วยเรือพิฆาตของ Rayal Navy ด้วยประการเช่นนี้ ด้วยเหตุนี่ โพล่า จึงกลายเป็นนังหนูแก๊งลำยองลำใหม่แห่งกองเรือ ... เอวัง

  • 2girls braid breasts comic credit_card crossover cup english_text eyepatch girls_frontline guin_guin hat kantai_collection long_hair m16a1_(girls_frontline) monochrome multiple_girls nude pola_(kantai_collection) sideboob sparkle trait_connection zenra // 1024x828 // 141.4KB
  • 1girl breasts brown_eyes cleavage collarbone grey_hair hair_between_eyes kantai_collection large_breasts looking_at_viewer lying masukuza_j on_back on_bed open_clothes open_shirt pola_(kantai_collection) shirt smile solo wavy_hair white_shirt // 1447x2046 // 259.6KB
  • 1girl artist_name blush closed_eyes facing_viewer flower grey_hair hair_between_eyes hat holding holding_flower kantai_collection long_hair mini_hat pola_(kantai_collection) sazamiso_rx_(artist) shirt signature smile solo sunflower upper_body wavy_hair white_shirt // 1158x1637 // 2.4MB
  • 1girl artist_name braid brown_eyes child corset cowboy_shot eyebrows_visible_through_hair french_braid hairband hair_bow hat kantai_collection light_brown_hair long_hair long_sleeves looking_at_viewer mini_hat open_mouth pola_(kantai_collection) Red_Bow red_skirt ribbon sazamiso_rx_(artist) shirt skirt smile solo standing thick_eyebrows white_shirt younger // 1158x1637 // 1.5MB
  • 1girl bangs belt blush bottle breasts brown_eyes buckle dress drunk eyebrows_visible_through_hair eyes_visible_through_hair fur-trimmed_dress gradient gradient_background grey_hair hair_between_eyes hat holding holding_bottle kantai_collection large_breasts leg_ribbon long_hair looking_at_viewer merry_christmas one_eye_closed open_mouth pola_(kantai_collection) red_dress red_ribbon ribbon santa_hat sazamiso_rx_(artist) sidelocks signature simple_background skindentation smile solo strapless strapless_dress thick_eyebrows wavy_hair // 1447x2001 // 2.2MB
  • 6+girls angry asashio_(kantai_collection) bacius bacius_(artist) belt black_hair blue_eyes comic constricted_pupils dress green_eyes hair_between_eyes highres image_sample kantai_collection long_hair long_sleeves michishio_(kantai_collection) multiple_girls nagato_(kantai_collection) oyashio_(kantai_collection) pinafore_dress pola_(kantai_collection) reading remodel_(kantai_collection) shirt sweat sweatdrop sweating_profusely translated twitter_sample white_shirt zara_(kantai_collection) // 850x1219 // 1.2MB
  • 3girls akitsu_maru_(kantai_collection) black_hair Black_Hat controller cucumber game_controller grey_hair hat kantai_collection long_hair military military_hat military_uniform mini_hat misumi_(niku-kyu)_(artist) multiple_girls one_side_up peaked_cap playing_games playstation_vr pola_(kantai_collection) short_hair silver_hair simple_background smile suzutsuki_(kantai_collection) twitter_username uniform vr_visor wavy_hair white_background // 1500x1061 // 732.4KB
  • 1girl :3 bangs bowtie brown_eyes brown_hair Closed_Mouth dated double_ok_sign hair_between_eyes hands_up kantai_collection long_hair long_sleeves looking_at_viewer nmz_(namazu) pola_(kantai_collection) Red_Neckwear ribbon signature simple_background solo tareme twitter_username upper_body wavy_hair white_background // 1000x1000 // 835.5KB
  • 3girls ? akitsu_maru_(kantai_collection) black_eyes black_hair blush bodysuit boots bowtie braid clone Closed_Mouth clothes_writing corset food french_braid gloves grey_hair grey_jacket hachimaki hair_between_eyes hair_flaps hamu_koutarou hat headband highres jacket kantai_collection long_hair military military_uniform miniskirt mini_hat multiple_girls one_side_up open_mouth pale_skin pasta peaked_cap plate pleated_skirt pola_(kantai_collection) red_skirt remodel_(kantai_collection) ribbon sailor_collar shirt short_hair silver_hair skirt suzutsuki_(kantai_collection) uniform wavy_hair white_bodysuit white_gloves white_neckwear white_shirt white_skirt // 1600x1000 // 217.7KB
  • 1girl alcohol armpits blush breasts covered_nipples from_side grey_hair ice kantai_collection large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_viewer no_bra open_mouth pola_(kantai_collection) sideboob smile solo table tama_(seiga46239239) yellow_eyes // 1400x1600 // 1.3MB
  • 1girl alcohol alternate_costume artist_logo bath bathrobe bottle breasts brown_eyes cloth collarbone cowboy_shot cup dated drinking_glass drunk glass gradient gradient_background grey_hair holding holding_cup kanon_(kurogane_knights) kantai_collection long_hair looking_at_viewer medium_breasts miniskirt open_mouth pola_(kantai_collection) red_background shirt signature simple_background skirt solo towel wavy_hair white_background white_shirt wine wine_bottle // 1133x1500 // 1.2MB
  • 2girls bare_shoulders black_footwear black_legwear blonde_hair blush boots braid breasts brown_eyes brown_legwear Closed_Mouth corset french_braid gradient gradient_background grey_hair gundam gundam_wing hair_between_eyes hat kantai_collection light_brown_hair long_hair medium_breasts miniskirt mini_hat multiple_girls pantyhose parody pola_(kantai_collection) red_skirt remodel_(kantai_collection) sazamiso_rx_(artist) shirt side_braid sitting skirt standing thighhighs wavy_hair white_shirt zara_(kantai_collection) // 2047x2350 // 3.3MB
  • 1girl alcohol bar bottle breasts brown_eyes cleavage cup drinking_glass drunk eyebrows_visible_through_hair finger_to_mouth grey_hair hair_between_eyes hat holding holding_cup indoors kantai_collection kodama_(user_rnfr3534) large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_viewer mini_hat pola_(kantai_collection) red_skirt shirt skirt smile solo upper_body wavy_hair white_shirt wine wine_bottle wine_glass // 1000x1462 // 548.8KB
  • 2girls ass bottle breasts closed_eyes comic covering covering_crotch drunk empty_eyes flower fubuki_(kantai_collection) greyscale hood hooded_jacket jacket kantai_collection long_hair masara_(artist) monochrome multiple_girls musical_note nude open_mouth outdoors outstretched_arms pola_(kantai_collection) public_nudity smile thai tree wine_bottle // 680x960 // 475.4KB
  • 2girls blush braid breasts brown_eyes Closed_Mouth corset cup eyebrows_visible_through_hair french_braid grey_hair hair_between_eyes hat kantai_collection long_hair looking_at_viewer medium_breasts mini_hat multiple_girls necktie one_eye_closed pola_(kantai_collection) Red_Neckwear remodel_(kantai_collection) sazamiso_rx_(artist) shirt wavy_hair white_shirt zara_(kantai_collection) // 2047x1447 // 2.2MB
  • ahoge alcohol animal_ears azur_lane bare_shoulders black_hair blush bowtie breasts brown_hair caracal_(kemono_friends) caracal_ears caracal_tail champagne champagne_flute choker cleavage closed_eyes cocktail_dress collarbone couch crossed_legs crossover drinking_glass drunk elbow_gloves eyebrows_visible_through_hair flipped_hair gloves hair_between_eyes high-waist_skirt huge_breasts i-14_(kantai_collection) kantai_collection kemono_friends long_hair misumi_(niku-kyu)_(artist) multiple_girls open_mouth pola_(kantai_collection) red_choker red_eyes ribbon shirt short_hair sitting skirt sleeveless taihou_(azur_lane) tail twitter_username // 1500x1061 // 910.4KB
  • 1girl alternate_costume alternate_hairstyle bangs bare_shoulders blush breasts bridal_veil brown_eyes Closed_Mouth dress elbow_gloves eyebrows_visible_through_hair gloves grey_hair hair_between_eyes head_tilt kantai_collection large_breasts light_rays long_hair looking_at_viewer pola_(kantai_collection) sazamiso_rx_(artist) sidelocks signature simple_background smile solo tearing_up tiara veil wavy_hair wedding_dress white_dress white_gloves // 1240x1754 // 1.9MB
  • 1girl ;d armpit_cutout ascot bangs blush breasts brown_eyes collared_shirt corset grey_hair hair_between_eyes hat index_finger_raised kantai_collection koi_dance light_brown_hair long_hair long_sleeves looking_at_viewer lyrics mini_hat musical_note one_eye_closed open_mouth pola_(kantai_collection) Red_Neckwear round_teeth sazamiso_rx_(artist) shirt sidelocks signature smile solo teeth thick_eyebrows tilted_headwear upper_body wavy_hair white_shirt // 1240x1754 // 1.6MB
  • 6+girls :d :o adapted_costume ahoge alcohol alternate_costume anger_vein ascot ashigara_(kantai_collection) ass bangs bare_shoulders beer black_hair black_serafuku blonde_hair blouse blue_eyes blue_hair blunt_bangs blush braid breasts brown_eyes brown_hair butt_crack chopsticks cleavage closed_eyes Closed_Mouth collarbone cup detached_sleeves double_bun dress dress_shirt drunk earrings enemy_lifebuoy_(kantai_collection) eyebrows_visible_through_hair fish flower food french_braid fubuki_(kantai_collection) giving gloves green_eyes grey_hair grin hairband hair_between_eyes hair_flaps hair_ornament hair_over_shoulder hair_ribbon hakama hat hatsukaze_(kantai_collection) headgear highres holding holding_chopsticks holding_cup holding_tray houshou_(kantai_collection) ichikawa_feesu_(artist)
kantai_collection indoors japanese_clothes jewelry jun'you_(kantai_collection) kasumi_(kantai_collection) kimono kongou_(kantai_collection) large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_viewer low_ponytail maestrale_(kantai_collection) magatama michishio_(kantai_collection) military military_uniform mini_hat mouth_hold multiple_girls myoukou_(kantai_collection) myoukou_pose nachi_(kantai_collection) nelson_(kantai_collection) nontraditional_miko nude one_side_up onmyouji open_mouth pinafore_dress pola_(kantai_collection) ponytail pouring purple_eyes purple_hair red_flower Red_Neckwear red_rose remodel_(kantai_collection) ribbon rose sailor_collar sailor_dress saury school_uniform serafuku shigure_(kantai_collection) shirt short_hair short_ponytail sidelocks side_ponytail silver_hair single_braid skirt sleeveless sleeveless_dress sleeve_cuffs smile smokestack spiked_hair tan tasuki tray twintails uniform v vest wavy_hair white_dress yellow_eyes zara_(kantai_collection) // 1800x1255 // 521.6KB
  • 1girl anchor anti_(untea9) beer_mug blush bowtie breasts brown_eyes collared_shirt corset drunk green_background grey_hair hair_between_eyes hat kantai_collection long_hair medium_breasts miniskirt mini_hat neck_ribbon open_mouth paper pola_(kantai_collection) Red_Neckwear red_skirt ribbon shirt skirt solo thick_eyebrows thighhighs wavy_hair white_legwear white_shirt // 790x1200 // 462.6KB
  • 2girls alcohol ascot blonde_hair blue_eyes bottle bowtie braid breasts corset drunk french_braid grey_hair hair_between_eyes hat headgear highres kantai_collection large_breasts light_brown_hair long_hair long_sleeves military military_uniform mini_hat multiple_girls nelson_(kantai_collection) open_mouth pencil_skirt pola_(kantai_collection) Red_Neckwear ribbon shirt simple_background skirt smile thick_eyebrows tk8d32_(artist) uniform wavy_hair whiskey white_background white_shirt wine // 1646x1500 // 1.3MB
  • 1girl alcohol alternate_costume artist_logo blush breasts buruma closed_eyes collarbone dated drooling drunk eyebrows_visible_through_hair full_body grey_hair gym_shirt gym_uniform hairband hair_between_eyes headband kanon_(kurogane_knights) kantai_collection light_brown_hair long_hair mat medium_breasts name_tag open_mouth pola_(kantai_collection) red_buruma red_headband shirt short_sleeves simple_background sitting socks solo thermos thick_eyebrows twitter_username wariza wavy_hair white_background white_legwear white_shirt // 1053x1500 // 859.1KB
  • 1boy 1girl admiral_(kantai_collection) anger_vein barefoot blush bottle breasts crying grey_hair hair_between_eyes hat holding holding_bottle kantai_collection large_breasts mini_hat no_pants outstretched_arm pola_(kantai_collection) shirt simple_background sitting tsukinami_kousuke wavy_hair white_background white_shirt wine_bottle // 851x900 // 117.6KB
  • 1girl bowtie breasts corset eyebrows_visible_through_hair grey_hair hair_between_eyes kantai_collection large_breasts long_hair long_skirt long_sleeves open_mouth pola_(kantai_collection) ribbon simple_background skirt solo sweat sweatdrop thighhighs tk8d32_(artist) trembling white_background white_legwear // 1712x1631 // 1.3MB
  • 1girl alternate_costume artist_logo blouse blush brown_eyes dated fingers_together grey_hair hair_ribbon kanon_(kurogane_knights) kantai_collection looking_at_viewer low_ponytail open_mouth pants pola_(kantai_collection) ponytail purple_blouse ribbon simple_background smile solo thick_eyebrows wavy_hair white_background white_pants white_ribbon // 775x1500 // 639.8KB
  • 1girl alcohol alternate_costume artist_logo black_legwear blush brown_eyes cowboy_shot cup dated drinking_glass drunk grey_hair hair_between_eyes hand_on_own_face kanon_(kurogane_knights) kantai_collection long_hair looking_at_viewer miniskirt pantyhose pola_(kantai_collection) red_skirt simple_background skirt solo standing sweater thick_eyebrows wavy_hair white_background white_sweater wine wine_glass // 880x1500 // 759.5KB
  • 2girls belt bottle breasts breast_pocket collared_shirt electric_guitar gambier_bay_(kantai_collection) gloves guitar hairband hair_between_eyes highres instrument kantai_collection kojima_takeshi_(artist) large_breasts multiple_girls nude pocket pola_(kantai_collection) shirt shorts short_sleeves thighhighs twintails // 1200x1600 // 413.9KB
  • 4girls :d ark_royal_(kantai_collection) arms_up atsushi_(aaa-bbb) belt bismarck_(kantai_collection) blonde_hair blue_eyes blush bob_cut breasts cleavage_cutout clenched_hands closed_eyes comic corset crying crying_with_eyes_open dress emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair fingerless_gloves flower gloves hair_between_eyes hat hat_removed headwear_removed highres hug hug_from_behind jacket jervis_(kantai_collection) kantai_collection long_hair mary_janes military military_hat mini_hat multiple_girls one_eye_closed one_knee open_mouth overskirt peaked_cap pola_(kantai_collection) red_flower red_hair red_ribbon red_rose ribbon rose sailor_dress sailor_hat shoes shorts short_hair smile tears tiara wavy_hair wavy_mouth // 1020x1320 // 297.7KB
  • 6+girls :d akashi_(kantai_collection) bare_shoulders beret black_gloves black_hair blonde_hair blue-framed_eyewear blue_eyes blue_sailor_collar blue_skirt breasts brown_eyes brown_hair character_doll choukai_(kantai_collection) cleavage cup detached_sleeves gloves green_eyes hair_between_eyes hair_ornament hair_ribbon hat hinamatsuri hina_ningyou hip_vent holding holding_cup iowa_(kantai_collection) jintsuu_(kantai_collection) kantai_collection kojima_takeshi_(artist) large_breasts long_hair long_sleeves low_twintails maya_(kantai_collection) megane military military_uniform multiple_girls musashi_(kantai_collection) ooyodo_(kantai_collection) open_mouth peaked_cap petals pink_hair pleated_skirt pola_(kantai_collection) pom_pom_(clothes) prinz_eugen_(kantai_collection) red_ribbon remodel_(kantai_collection) ribbon richelieu_(kantai_collection) sailor_collar sendai_(kantai_collection) short_hair skirt sleeveless smile tongue tongue_out tress_ribbon twintails uniform white_gloves white_hat x_hair_ornament yamato_(kantai_collection) zara_(kantai_collection) // 1000x708 // 1.3MB
  • 4girls :d black_hair drunk earrings grey_hair hands_on_hips hat i-14_(kantai_collection) jewelry jun'you_(kantai_collection) kantai_collection long_hair multiple_girls nachi_(kantai_collection) open_mouth o_o pola_(kantai_collection) purple_hair sailor_collar side_ponytail smile teeth tk8d32_(artist) uniform very_long_hair // 1500x1089 // 1.3MB