Tag hungry is General

คำอธิบาย : ยังไม่มีคำอธิบายของ TAG นี้!!

  • 2girls akagi_(kantai_collection) black_hair blue_hakama blush bowl brown_eyes chopsticks closed_eyes food glass hakama hakama_skirt hands_on_own_stomach hand_to_own_mouth hungry imagining japanese_clothes kaga_(kantai_collection) kantai_collection long_hair multiple_girls red_hakama rice rice_bowl salmon side_ponytail simple_background soushou_nin spoken_food stomach_growling straight_hair thought_bubble upper_body white_background // 1500x2121 // 2.0MB
  • 1girl 51_(akiduki) anchor anchor_symbol black_bodysuit black_gloves blush bodysuit breasts breath brown_hair clothes_writing corset curry curry_rice drooling expressive_hair eyebrows_visible_through_hair eyelashes flying_sweatdrops food gloves green_eyes hachimaki hairband hair_flaps hatsuzuki_(kantai_collection) headband head_tilt heavy_breathing highres hungry kantai_collection looking_at_viewer open_mouth paw_pose plate rice sailor_collar saliva school_uniform short_hair simple_background solo sound_effects steam sweat upper_body white_background // 1026x1548 // 1.3MB
  • 1girl blue_eyes blue_sailor_collar blush breasts chopsticks drooling eyebrows_visible_through_hair food fried_chicken fruit gloves gradient gradient_background hairclip hair_ornament hair_over_one_eye hamakaze_(kantai_collection) heart heart-shaped_pupils holding holding_chopsticks holding_plate hungry kantai_collection karaage left-handed lemon lemon_slice medium_breasts mizuyoukan_(mikususannda) neckerchief nose_blush open_mouth plate sailor_collar school_uniform serafuku shiny shiny_hair short_hair short_sleeves solo sparkle steam sweat symbol-shaped_pupils white_gloves white_hair yellow_neckwear // 923x1280 // 1.2MB
  • /\/\/\ 4girls 4koma :t afterimage akiyama_yukari alisa_(girls_und_panzer) alternate_costume alternate_hairstyle ass backpack bikini bikini_top blazer boots bubble_blowing carrying chewing_gum closed_eyes coke-bottle_glasses comic cooking day disguise dress_shirt eating emblem emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair food freckles frown girls_und_panzer glassess ground_vehicle hair_intakes hair_ornament hair_up hand_on_hip holding_food hungry jacket jitome kay_(girls_und_panzer) large_breasts leaning_forward long_hair long_sleeves looking_at_another m4_sherman medium_breasts military_vehicle miniskirt monochrome motion_blur motion_lines motor_vehicle multiple_girls nanashiro_gorou naomi_(girls_und_panzer) navel necktie notice_lines one_eye_closed one_knee open_mouth outdoors pleated_skirt ponytail satchel shirt shorts short_hair short_sleeves side-tie_bikini smile sparkle spoken_sweatdrop standing staring star_hair_ornament stomach_growling sunglasses sweatdrop swimsuit thai thumbs_up twintails waving wig wing_collar // 401x1270 // 158.7KB
  • 2girls arm_rest bangs black_legwear black_ribbon black_shirt blue_eyes blush breasts brown_belt chair collared_shirt eyebrows_visible_through_hair food hair_ornament hair_ribbon haribote_(tarao) head_rest hungry jacket long_hair medium_breasts mochizuki_momiji multiple_girls new_game! one_side_up pantyhose parted_lips pink_hair purple_eyes purple_hair purple_jacket ribbed_shirt ribbon shirt short_hair sitting skirt sleeveless sleeveless_shirt stomach_growling sushi suzukaze_aoba table thought_bubble twintails very_long_hair white_background white_shirt white_skirt // 900x900 // 877.2KB
  • 4girls ahoge artoria_pendragon_(all) artoria_pendragon_alter_(fate_grand_order) blonde_hair breasts cake cape cleavage dress elizabethan_collar fate_(series) fate_grand_order food gothic_lolita graphite_(medium) green_eyes hungry lolita_fashion medium_breasts multiple_girls parody saber saber_alter saliva sketch traditional_media turkey_(food) white_background yellow_eyes // 850x422 // 101.0KB
  • 2girls ass bangle barefoot bare_legs blue_bow blue_eyes blue_hair blue_skirt bowl bracelet broken chima_q_(artist) commentary_request debt grass hair_bow highres hood hoodie hungry jewelry long_hair lying miniskirt multiple_girls on_side pantsu pantyshot pantyshot_(lying) ribbon siblings sisters skirt stomach_growling stuffed_toy thai touhou translation_request underwear very_long_hair white_panties yorigami_jo'on yorigami_shion // 850x950 // 203.4KB
  • 2girls bangle bare_legs bracelet closed_eyes comic commentary debt dress drill_hair earrings eyewear_on_head flying_sweatdrops futa4192_(artist) greyscale hair_between_eyes hair_bow hat highres hood hoodie house hungry jacket jar jewelry lamp long_hair lying miniskirt monochrome multiple_girls necklace night night_sky one_eye_closed on_side pointing ribbon short_dress siblings sisters skirt sky sliding_doors starry_sky_(scenery) star_(sky) stomach_growling stuffed_animal stuffed_cat stuffed_toy sunglasses tears thai top_hat touhou translated twin_drills very_long_hair yorigami_jo'on yorigami_shion // 850x1190 // 301.8KB
  • ... 4girls blue_eyes blue_hair brown_hair coat comic commentary_request drill_hair drooling earrings emphasis_lines food fork fujiwara_no_mokou futatsuiwa_mamizou hair_bow hat highres hood hoodie hungry jewelry megane multiple_girls orange_eyes orange_hair pasta pendant pince-nez plate pote_(ptkan) raccoon_tail ribbon ring round_eyewear saliva short_sleeves silver_hair spaghetti stomach_growling stuffed_animal stuffed_cat stuffed_toy sunglasses suspenders sweatdrop tail thai top_hat touhou translated twin_drills yorigami_jo'on yorigami_shion // 600x1500 // 824.9KB
  • 2girls 4koma blue_hair blush closed_eyes comic dating hairclip hair_bun hair_ornament hungry long_hair love_live!_school_idol_project love_live!_sunshine!! makkuri_(artist) multiple_girls open_mouth purple_eyes red_hair sakurauchi_riko smile stomach_growling thai translated tsushima_yoshiko yuri // 754x2048 // 369.4KB
  • 4koma 5girls anger_vein beret blue_eyes blue_hair bracelet brown_eyes Café_Myouren_Temple cape closed_eyes comic dress drooling earmuffs facepalm flying_sweatdrops green_dress green_eyes green_hair grey_eyes hair_rings hat hat_ribbon highres hungry jewelry jiangshi kaku_seiga long_sleeves miyako_yoshika mononobe_no_futo multiple_girls ofuda open_clothes open_mouth open_vest outstretched_arms ponytail puffy_sleeves rapattu_(artist) ribbon shawl shirt short_hair short_sleeves silver_hair skirt smile soga_no_tojiko sweatdrop touhou toyosatomimi_no_miko translated vest v_arms wide_sleeves zombie_pose // 500x1563 // 313.8KB
  • +++ /\/\/\ 0_0 1boy :| =_= absurdres ahoge apron bandana basket black_bow blue_eyes blush_stickers body_writing bookshelf boots braid bucket buried cabbage carrot carrying chair chibi choker chopping chopsticks closed_eyes collarbone comic commentary cooking cooking_pot corn cover cover_page cucumber curiosities_of_lotus_asia daikon detached_sleeves doujin doujin_cover eating eggplant empty_eyes floating food futa4192_(artist) gradient gradient_background hairband hair_bow hair_tubes hakurei_reimu hands_together hat highres hitodama hoe holding hungry juliet_sleeves kirisame_marisa kitchen_knife knife konpaku_youmu konpaku_youmu_(ghost) lid loafers long_hair long_sleeves looking_at_another looking_away mario_(series) megane moaning mob_cap monochrome morichika_rinnosuke multiple_girls mushroom musical_note ofuda one_eye_closed open_mouth o_o piranha_plant pointing pointing_up potato puffy_long_sleeves puffy_short_sleeves puffy_sleeves purple_eyes ribbon rock rope saigyouji_yuyuko shaded_face shadow shoes short short_hair short_sleeves shouryouuma silver_hair single_braid sitting skirt skirt_set sleeves_rolled_up snow solo speech_bubble spoken_musical_note spring_onion standing steam super_mario_bros. sweatdrop sword tears thumbs_up tomato touhou translated triangular_headpiece two-tone_background vest wavy_mouth weapon well wide_sleeves window witch_hat worktool ^_^ |_| // 850x9915 // 2.2MB
  • akagi_(kantai_collection) blush brown_hair crying girl hungry japanese_clothes kantai_collection kimono long_hair muneate open_mouth saliva saliva_trail single_glove snot_trail solo stomach_growling tears teeth yanagida_fumita_(artist) // 600x792 // 369.3KB
  • aqua_hair blue_eyes blush chair food hatsune_miku highres hungry long_hair new_balance no_socks pigeon-toed pillow pillow_hug popsicle shaded_face simple_background sitting solo stomach_growling sweat twintails vocaloid wavy_mouth white_background wokada_(artist) // 800x1200 // 519.8KB
  • (-3-) 6+boys 6+girls <o>_<o> absurdres aki_minoriko aki_shizuha alice_margatroid ameya_nihachi angry animal_ears apron bandages bandage_over_one_eye bat bat_wings black_wings blonde_hair blush bolt braid bubble_skirt camera carrying censored chen cirno closed_eyes closed_umbrella convenient_censoring costume daikon daiyousei drooling everyone fairy_wings flandre_scarlet flashing flying food fujiwara_no_mokou genderswap ghost_costume gourd grin hakama hakurei_reimu halloween hat heart hieda_no_akyuu highres hinanawi_tenshi holding_hands hong_meiling horn hoshiguma_yuugi houraisan_kaguya hungry inaba_tewi incredibly_absurdres inubashiri_momiji in_container in_the_face izayoi_sakuya jack-o'-lantern japanese_clothes jiangshi kaenbyou_rin kagiyama_hina kamishirasawa_keine kawashiro_nitori kazami_yuuka kemonomimi_mode kirisame_marisa kisume koakuma kochiya_sanae komeiji_koishi komeiji_satori konpaku_youmu konpaku_youmu_(ghost) kurodani_yamame laughing letterboxed letty_whiterock lily_white long_image lunasa_prismriver lyrica_prismriver merlin_prismriver mizuhashi_parsee moriya_suwako multiple_boys multiple_girls mummy musical_note mystia_lorelei nagae_iku nekomimi onozuka_komachi patchouli_knowledge pie pie_in_face pumpkin punching recording reisen_udongein_inaba reiuji_utsuho remilia_scarlet rumia saigyouji_yuyuko shaded_face shameimaru_aya shanghai_doll shiki_eiki shoulder_carry side_ponytail skirt smile stitches suspenders sweat sweet_potato thighhighs third_eye top_hat touhou turn_pale twin_braids umbrella upside-down wide_image wings wriggle_nightbug yagokoro_eirin yakumo_ran yakumo_yukari yasaka_kanako ^_^ // 10000x1100 // 6.7MB
  • !? 4koma 5girls ? absurdres animal_ears blonde_hair bottle breast chen comic dress dual_wielding earrings feeding food force_feeding fox_ears fox_tail ghost gloves hairband hair_bow hair_ribbon hat highres hitodama hug hungry japanese_clothes jewelry katana kezune_(i-_-i) konpaku_youmu konpaku_youmu_(ghost) long_hair monochrome multiple_girls nekomimi onigiri parasol pill ribbon saigyouji_yuyuko scared shaded_face short_hair skirt stomach_growling sword tail touhou translated trembling triangular_headpiece umbrella weapon yakumo_ran yakumo_yukari // 850x2221 // 1.0MB
  • brown_eyes drooling food hungry katayama_minami looking_at_viewer official_art open_mouth shorts sitting solo thought_bubble train train_interior wake_up_girls! wake_up_girls!_stage_no_tenshi // 640x800 // 109.8KB
  • 2girls battle bishamonten's_pagoda camera comic danmaku drooling food hunger_hallucination hungry imagining kumadano_(artist) legs monochrome multiple_girls saliva shameimaru_aya short_hair sparkle stomach_growling toramaru_shou touhou // 756x1051 // 502.4KB
  • akagi_(kantai_collection) artist_name black_hair brown_eyes character_name covering covering_mouth hand_on_stomach hungry japanese_clothes kantai_collection long_hair muneate one_eye_closed one_knee pikazo_(artist) skirt solo tasuki tears thighhighs translated yugake // 566x800 // 437.1KB
  • animal_ears bikini blush cat_tail drooling fish green_hair heart hungry long_hair mirakururu navel nekomimi open_mouth original simple_background solo spoken_heart swimsuit tail tail_wagging thought_bubble white_background yellow_eyes // 472x647 // 120.7KB
  • 4koma 5girls :3 :< =_= blue_eyes blush chibi colonel_aki_(artist) comic despair flandre_scarlet happy_tears hong_meiling hungry izayoi_sakuya multiple_girls patchouli_knowledge red_hair remilia_scarlet silent_comic smile stomach_growling tears touhou // 372x1000 // 134.9KB
  • +_+ america blue_eyes breasts breast_rest chair drooling dutch_angle earrings fast_food food game_cg garden hamburger headdress hungry jewelry large_breasts long_hair looking_at_viewer open_mouth outdoors saliva sitting soft_drink star star-shaped_pupils symbol-shaped_pupils // 1024x576 // 212.3KB
  • +_+ 4koma >_< absurdres apron bamboo_shoot black_hair blonde_hair comic drooling fujiwara_no_mokou hair_bow hair_ribbon hat highres hungry kamishirasawa_keine long_hair multicolored_hair murasa_minamitsu rakugaki-biyori_(artist) ribbon rumia sailor_hat short_hair sigh silent_comic sparkle sparkling_eyes sweatdrop tears touhou two-tone_hair white_hair // 936x3000 // 1000.4KB
  • 4girls >_< aino_megumi blue_hair brown_hair cake dokidoki!_precure food green_hair happinesscharge_precure! hungry ikkyuu_(artist) long_hair madoka_aguri midorikawa_nao multiple_girls open_mouth pink_hair ponytail precure shirayuki_hime smile smile_precure! // 600x600 // 240.5KB
  • ahoge armor black_hair brown_eyes brown_hair chopsticks drooling eating fairy_(kantai_collection) headband hungry japanese_clothes kaga_(kantai_collection) kantai_collection minigirl muneate nunucco_(artist) personification ponytail rice rice_bowl side_ponytail // 600x800 // 396.2KB
  • 6+girls basket black_hair blue_eyes braid chibi colonel_aki_(artist) comic crowd food green_hair hair_bow hair_ribbon hair_tubes hakurei_reimu hat hat_with_ears hungry izayoi_sakuya kagiyama_hina kamishirasawa_keine konpaku_youmu letty_whiterock maid maid-san_no_hibi maid_headdress multiple_girls nurse_cap open_mouth poverty purple_hair ribbon shirt short_sleeves silent_comic silver_hair skirt skirt_set touhou tree vest yagokoro_eirin yakumo_ran |_| ||_|| // 372x1000 // 112.6KB