Tag fate_grand_order is Copyright

คำอธิบาย : Fate/Grand Order เกมแนว RPG จาก Fate Series ที่พัฒนาลงบนมือถือสมาร์ทโฟนในระบบ iOS และ Android ซึ่งเกมนี้ได้นำการ์ดที่เป็นตัวละครใน FateSeries มาร่วมเล่นในภาคนี้อย่างครบถ้วน ทั้งยังใช้การพากย์เสียงตัวละครภายในเกม
ผู้เล่นต้องได้ต้องรับบทเป็น ฟุจิมารุ ริซึกะ (藤丸 立香) Fujimaru Ritsuka มี 2 เพศ
เนื้อเรื่อง
เรื่องราวกล่าวถึงปีค.ศ. 2015 ที่ได้มาถึงยุคปลายของศาสตร์การใช้เวทย์มนต์ “คาร์เดีย” องค์กรรักษาความสงบผู้มีหน้าที่ปกป้องสมดุลของโลกใบนี้ พวกเขาสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของ “เวทย์มนต์” จากเหตุการณ์ “สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์” เคยเกิดขึ้นที่มาแล้วในเมืองฟุยุกิของญี่ปุ่น (ภาค Fate/ Stay Night) เพื่อยับยั้งภัยพิบัติจากสงครามจอมเวทย์… องค์กรคาร์เดียจึงต้องออกตามหาร่องรอยของจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นครั้งต่อไป
ผู้เล่นต้องอัญเชิญ ผู้เป็นวิญญาณวีรชนรือบุคคลในอดีดกาลชึ่งมาจากประวัติสตร์จริงทั้งสิ้น จากทุกมุมโลก
เกมนี้มีเสี่ยงสูง ในการวัดดวง อัญเชิญต่างๆก่อให้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า"เกลือ" นั้นแหละ ทำให้เหล่าผู้เล่นต้องเสียทรัพย์มหาศาล ในการชื้อเพชรสีรุ้ง
แต่เป็นที่รักเหล่าแฟนๆ ทุกคน(แฟนอาร์ต แฟนโดจินส่วนใหญ่ ) เกมยังเป็นนิยมถึงทุกวันนี้

  • 1girl ahoge armpits arm_behind_head arm_up bangs bare_shoulders bikini bikini_top blush bottomless breasts brilliant_summer cleavage cleavage_cutout clenched_hand collarbone dutch_angle fate_(series) fate_grand_order from_above fujimaru_ritsuka_(female) groin hair_between_eyes hair_ornament hair_scrunchie half-closed_eyes halterneck halter_top hand_to_own_mouth hand_up head_tilt looking_at_viewer lying medium_breasts nanotaro_(artist) navel o-ring o-ring_bikini o-ring_top one_side_up on_back on_floor orange_bikini orange_bikini_top orange_eyes orange_hair orange_scrunchie out-of-frame_censoring parted_lips scrunchie short_hair solo straight_hair striped striped_bikini striped_bikini_top sweat swimsuit tatami underboob upper_body white_bikini white_bikini_top wooden_floor // 1068x1500 // 1.7MB
  • 2girls arm_around_waist bikini blonde_hair blue_bikini blue_eyes blue_sky breasts day double_bun fate_(series) fate_grand_order foreshortening frankenstein's_monster_(fate) frankenstein's_monster_(swimsuit_saber)_(fate) from_below front-tie_bikini front-tie_top green_eyes hair_ornament hair_over_one_eye hand_on_hip horn leg_ribbon looking_at_viewer looking_down mordred_(fate)_(all) mordred_(swimsuit_rider)_(fate) multiple_girls navel outdoors pink_hair ponytail red_bikini ribbon saber_of_red saruchitan short_hair side-tie_bikini skindentation sky sleeves_past_wrists small_breasts swimsuit // 848x1200 // 914.4KB
  • 1girl akita_hika bangs blonde_hair blue_eyes blush breasts Closed_Mouth collarbone eyewear_removed fate_(series) fate_grand_order finger_to_mouth hair_between_eyes highleg highleg_swimsuit jacket jeanne_d'arc_(fate_apocrypha) jeanne_d'arc_(swimsuit_archer) large_breasts long_hair looking_at_viewer one_eye_closed open_clothes open_jacket ponytail shushing sitting smile solo swimsuit thighs very_long_hair whistle whistle_around_neck white_jacket white_swimsuit // 1504x2125 // 2.2MB
  • 1girl akita_hika anastasia_(fate_grand_order) bangs bikini blue_bikini blue_sky blush breasts cape day fate_(series) fate_grand_order hairband hair_over_one_eye long_hair looking_at_viewer medium_breasts navel open_mouth silver_hair sky solo swimsuit thighs very_long_hair // 1505x2125 // 2.0MB
  • 1boy 1girl bb_shot! braid breasts cleavage debris fate_(series) fate_grand_order florence_nightingale_(fate_grand_order) fujimaru_ritsuka_(male) hat hidden_eyes holding holding_hat intravenous_drip large_breasts nakasaku-p nurse nurse_cap pantyhose pink_eyes pink_hair through_wall under_covers // 1448x2048 // 421.0KB
  • 1girl bandages bangs blue_sky breasts cloud collarbone day fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order giantess kingprotea long_hair looking_at_viewer medium_breasts moss naked_bandage naval_uniform outdoors purple_eyes purple_hair rikosyegou sitting sky smile solo very_long_hair wariza // 968x1424 // 228.4KB
  • 2girls aqua_eyes bikini blue_sky boudica_(fate_grand_order) breasts day fate_(series) fate_grand_order forehead from_below large_breasts looking_at_viewer looking_down minamoto_no_raikou_(fate_grand_order) minamoto_no_raikou_(swimsuit_lancer)_(fate) multiple_girls open_mouth purple_bikini purple_eyes red_eyes sky smile swimsuit toudori_(artist) underboob white_bikini // 1920x1080 // 959.4KB
  • 1girl alternate_costume anastasia_(fate_grand_order) bangs blue_eyes cellphone coffee_cup collarbone cup disposable_cup drinking_straw earrings eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order hairband holding holding_cellphone holding_cup holding_phone jewelry long_hair long_sleeves mirror necklace off-shoulder_sweater off_shoulder peperon_(peperou) phone reflection ribbed_sweater self_shot signature silver_hair smartphone smile solo starbucks starbucks_siren sweater sweater_dress // 1295x1812 // 176.8KB
  • 1girl bare_shoulders bb_(fate_extra_ccc) black_legwear blanket breasts breath collared_leotard covered_navel covered_nipples eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_grand_order gloves hair_between_eyes hair_ribbon indoors kneeling lace lace-trimmed_legwear large_breasts leotard long_hair looking_at_viewer open_mouth purple_eyes purple_hair red_ribbon ribbon solo sweat sweatdrop thighhighs very_long_hair white_gloves white_leotard zanntetu // 1000x1235 // 546.1KB
  • 1girl abs asymmetrical_hair backpack bag baseball_cap belt between_breasts blue_eyes breasts chopsticks chopsticks_in_mouth clothes_writing collarbone covered_nipples earrings eyewear_removed fate_(series) fate_grand_order hair_ornament hand_on_hip hat heroic_spirit_traveling_outfit impossible_clothes jewelry large_breasts looking_to_the_side lowleg lowleg_pants midriff miyamoto_musashi_(fate_grand_order) navel pants pink_hair smile solo tank_top tokiwa_midori_(kyokutou_funamushi) wristband // 1200x2000 // 260.2KB
  • 1boy 4koma 5girls :d ahoge bangs bare_shoulders breasts cleavage collarbone comic commentary_request covered_nipples engiyoshi_(artist) eyebrows_visible_through_hair eyepatch_bikini fate_(series) fate_grand_order fujimaru_ritsuka_(female) greyscale hair_between_eyes hair_bow highres hijikata_toshizou_(fate_grand_order) holding holding_sword holding_weapon japanese_clothes katana kimono koha-ace large_breasts long_hair long_sleeves medium_breasts minamoto_no_raikou_(fate_grand_order) minamoto_no_raikou_(swimsuit_lancer)_(fate) monochrome multiple_girls nero_claudius_(fate)_(all) nero_claudius_(swimsuit_caster)_(fate) one_side_up open_mouth ribbon sakura_saber shaded_face smile sword tamamo_(fate)_(all) tamamo_no_mae_(swimsuit_lancer)_(fate) thai translated very_long_hair weapon // 1000x1442 // 472.4KB
  • 1girl akasaai_(artist) bangs bare_shoulders blush breasts Closed_Mouth clothes_lift collarbone cowboy_shot detached_sleeves earrings eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order glint hair_ribbon half-closed_eyes jewelry kama_(fate_grand_order) lifted_by_self long_sleeves looking_at_viewer miniskirt navel pantsu pantyshot pantyshot_(standing) pink_ribbon purple_legwear purple_panties purple_skirt ribbon ring short_hair silver_hair simple_background skirt small_breasts smile solo standing stomach thighhighs thighs toned underwear white_background // 923x2048 // 236.0KB
  • 1girl :d alternate_costume black_legwear black_panties book bookshelf cameltoe cardigan fate_(series) fate_grand_order hair_bow helena_blavatsky_(fate_grand_order) ladder looking_at_viewer looking_down open_mouth pantsu pantyshot plaid plaid_skirt pleated_skirt purple_eyes purple_hair ribbon saiki_rider_(artist) short_hair skirt smile sweater thighhighs trefoil underwear // 1158x1637 // 166.2KB
  • 1girl :d bangs bare_shoulders breasts bridal_gauntlets cowboy_shot dress earrings eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order groin hair_ribbon jewelry kama_(fate_grand_order) koruta_(nekoimo)_(artist) looking_at_viewer open_mouth purple_dress purple_skirt red_eyes red_ribbon ribbon silver_hair skirt sleeveless sleeveless_dress small_breasts smile solo white_background // 880x1200 // 899.6KB
  • 1girl abigail_williams_(fate_grand_order) alternate_costume bangs bench black_bow black_headwear black_sailor_collar black_serafuku black_skirt blue_eyes blurry blurry_background blush braid coffee_cup collarbone cup day depth_of_field disposable_cup drinking_straw fate_(series) fate_grand_order fingernails forehead hair_bow hat holding holding_cup long_hair looking_at_viewer neckerchief one_eye_closed on_bench orange_bow outdoors park_bench parted_bangs parted_lips pink_neckwear pleated_skirt polka_dot polka_dot_bow ribbon sailor_collar school_uniform serafuku signature skirt solo tyone very_long_hair // 571x810 // 438.3KB
  • 1girl bangs bare_shoulders blush breasts breast_squeeze detached_sleeves dress earrings eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order hair_ribbon jewelry kama_(fate_grand_order) large_breasts long_hair looking_at_viewer navel purple_dress red_eyes red_ribbon ribbon shiseki_hirame_(artist) sideboob silver_hair sleeveless sleeveless_dress smile solo // 664x960 // 82.9KB
  • 1girl armpits bare_shoulders breasts Closed_Mouth collarbone covered_navel detached_sleeves earrings fate_(series) fate_grand_order floral_print glint hair_ribbon hands_up jewelry kama_(fate_grand_order) long_sleeves looking_at_viewer masayo_(gin_no_ame) red_eyes red_ribbon ribbon ring short_hair sideboob silver_hair small_breasts smile solo upper_body // 867x1200 // 134.9KB
  • 1girl arena_(company) breasts brown_towel collarbone competition_swimsuit cowboy_shot embarrassed eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order hair_between_eyes indoors jeanne_d'arc_(alter)_(fate) jeanne_d'arc_(fate)_(all) looking_at_viewer medium_breasts one-piece_swimsuit open_mouth pink_swimsuit pool rei_no_pool short_hair silver_hair solo standing sunlight swimsuit thighhighs towel water wet wet_clothes wet_swimsuit white_legwear window yellow_eyes zanntetu // 1000x1258 // 511.8KB
  • 5girls blue_eyes blush breasts cherry_blossoms circle_formation collar fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order giantess go-toubun_no_hanayome hair_bow huge_breasts kazuradrop kingprotea large_breasts lying megane meltlilith multiple_girls ono_misao ono_misao_(artist) on_back out_of_frame parody passion_lip pink_eyes purple_eyes purple_hair ribbon sleeves_past_fingers sleeves_past_wrists title_parody violet_(fate_extra_ccc) // 1131x936 // 117.9KB
  • 4girls ahoge amamiya_sora arms_up bag blonde_hair blush bracelet breasts crying curly_hair dancing dress fate_(series) fate_grand_order fou_(fate_grand_order) fujimaru_ritsuka_(female) handbag head_wings hood jewelry jitome kayano_ai kono_subarashii_sekai_ni_shukufuku_wo! large_breasts long_dress mash_kyrielight megane multiple_girls murasaki_shikibu_(fate) ono_misao_(artist) orange_hair pantyhose parody purple_hair seiyuu_connection side_ponytail takahashi_rie thighhighs thrud_(fate_grand_order) tomorrow_(konosuba) valkyrie_(fate_grand_order) // 1416x894 // 1.0MB
  • 2girls :d artist_name bandaged_arm bandaged_head bandages bandage_over_one_eye bare_shoulders beret between_legs black_legwear blonde_hair blue_sky boots breasts cleavage closed_eyes cloud collarbone day fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order giantess green_coat green_hat hand_between_legs hat kingprotea lens_flare long_hair medium_hair moss mountain multiple_girls naked_bandage one_eye_covered open_mouth outdoors pantyhose paul_bunyan_(fate_grand_order) purple_hair sakura_tsubame sitting sitting_on_lap sitting_on_person size_difference sky small_breasts smile very_long_hair v_arms wariza yellow_eyes ^_^ // 1049x1728 // 578.4KB
  • 1girl ass back bare_shoulders blonde_hair blue_eyes blush bradamante_(fate_grand_order) braid breasts crown_braid elbow_gloves fate_(series) fate_grand_order faulds french_braid from_below gloves hair_ornament hip_focus leotard long_hair looking_at_viewer looking_back rikosyegou solo twintails very_long_hair // 784x1008 // 784.2KB
  • 2girls :d bandage_over_one_eye black_legwear boots brushing_teeth eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order fujimaru_ritsuka_(female) giantess horns kingprotea multiple_girls ocean open_mouth pantyhose pleated_skirt purple_eyes purple_hair rikosyegou sharp_teeth side_ponytail size_difference skirt teeth // 1256x1164 // 343.6KB
  • 2girls ahoge bandaged_arm bandaged_head bandaged_leg bandages bandage_over_one_eye bangs belt bikini blue_sky blush breasts cameltoe chaldea_uniform cloud cowboy_shot day eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order from_below fujimaru_ritsuka_(female) giantess groin hair_ornament hair_scrunchie kingprotea large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_viewer looking_down moss multiple_girls one_eye_covered orange_hair outdoors pantyhose pink_eyes pleated_skirt purple_hair rikosyegou scrunchie shading_eyes shirt side_ponytail size_difference skirt sky standing sunlight swimsuit tearing_up tears underboob very_long_hair white_bikini // 952x1066 // 223.7KB
  • 3girls :> bandaged_arm bandaged_leg bandages bandage_over_one_eye barefoot beach blonde_hair blush closed_eyes cloud fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc fate_extra_ccc_fox_tail fate_grand_order forest fujimaru_ritsuka_(female) giantess hands_on_own_stomach hat island kingprotea koume_keito light_smile long_hair lying moss mountain multiple_girls nature one-piece_swimsuit on_back paul_bunyan_(fate_grand_order) purple_eyes purple_hair short_hair side-by-side sitting size_difference sky smile soaking_feet spread_toes striped swimsuit swim_cap tree vertical-striped_hat vertical-striped_swimsuit vertical_stripes very_long_hair water ^_^ // 1190x822 // 97.7KB
  • 1girl braid breasts collarbone competition_swimsuit covered_navel cowboy_shot day fate_(series) fate_grand_order fence florence_nightingale_(fate_grand_order) gloves hand_on_hip long_hair looking_at_viewer medium_breasts megaphone one-piece_swimsuit outdoors pink_hair red_eyes red_swimsuit single_braid solo swimsuit wet wet_clothes wet_swimsuit white_gloves zanntetu // 1000x1272 // 651.7KB
  • 1girl action backflip between_breasts braid breasts fate_(series) fate_grand_order florence_nightingale_(fate_grand_order) forest kicking large_breasts migi12hidari8 military military_uniform nature open_mouth pink_hair red_eyes single_braid skirt strap_cleavage uniform upside-down werewolf white_legwear // 750x1000 // 131.6KB
  • 2girls apron bandana benienma_(fate_grand_order) brown_hair crossover curry fate_(series) fate_grand_order flipped_hair food hairband hamu_koutarou hat headgear hiei_(kantai_collection) kantai_collection multiple_girls nontraditional_miko red_eyes red_hair short_hair simple_background sweat sweating_profusely upper_body white_background // 750x600 // 51.0KB
  • 2girls asymmetrical_docking benienma_(fate_grand_order) blue_sailor_collar blush breasts breast_envy breast_press brown_hair brown_hat closed_eyes cowboy_shot empty_eyes fate_(series) fate_grand_order hair_ornament hat i-58_(kantai_collection) japanese_clothes kantai_collection kimono kyougoku_touya_(artist) light_brown_hair long_hair long_sleeves low_ponytail medium_breasts multiple_girls neckerchief one-piece_swimsuit pink_eyes pink_hair ponytail red_eyes red_hair sailor_collar school_swimsuit school_uniform serafuku short_hair smile swimsuit swimsuit_under_clothes wide_sleeves // 724x1023 // 727.0KB
  • 1girl bangs bare_shoulders belt beret Black_Hat black_skirt black_sweater blush breasts brown_eyes brown_hair cable cellphone chair cropped_sweater crop_top earrings eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_grand_order Grey_Background grey_jacket grin hair_between_eyes hat idolmaster idolmaster_cinderella_girls jacket jewelry jjeono long_hair long_sleeves looking_at_viewer medium_breasts midriff miniskirt mole mole_under_eye off_shoulder open_clothes open_jacket phone ribbed_sweater sharp_teeth simple_background sitting skirt sleeveless sleeveless_sweater sleeveless_turtleneck sleeves_past_wrists smartphone smile solo sunazuka_akira sweater teeth turtleneck turtleneck_sweater twintails two_side_up wavy_hair // 2260x3388 // 3.1MB