Tag >_< is General

คำอธิบาย : ยังไม่มีคำอธิบายของ TAG นี้!!

  • ... 1boy 3girls :3 :d ;d >_< absurdres ahoge apron ascot bare_shoulders blank_eyes bloomers book bookshelf boots braid choker clenched_hand comic commentary constricted_pupils crossed_arms detached_sleeves dress emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair fingerless_gloves frills futa4192_(artist) gloves greyscale hair_between_eyes hair_bow hair_tubes hakurei_reimu hat hat_removed hat_ribbon headwear_removed heart highres holding_hands indoors jitome kirisame_marisa layered_dress lightning_bolt long_hair long_sleeves looking_at_another megane mob_cap monochrome morichika_rinnosuke motion_blur motion_lines multiple_girls musical_note neck_ribbon nontraditional_miko one_eye_closed open_mouth pointing pouch puffy_short_sleeves puffy_sleeves ribbon short_hair short_sleeves single_braid skirt skirt_lift skirt_set smile spoken_ellipsis throwing throwing_person touhou translated triangle_mouth underwear upside-down vase very_long_hair wide-eyed wide_sleeves witch_hat wooden_floor wrist_cuffs xd yakumo_yukari // 1063x2980 // 843.4KB
  • 1girl >_< blonde_hair blue_neckwear blush braid breasts capelet cheek_pinching colorado_(kantai_collection) crown_braid facing_viewer garrison_cap gradient gradient_background hat headgear kantai_collection large_breasts necktie open_mouth pinching shirt short_hair side_braids sleeveless solo_focus tears upper_body wavy_mouth white_background white_shirt yasume_yukito_(artist) // 991x1400 // 650.4KB
  • 2girls :t >_< barefoot bodysuit dark_skin feet female_protagonist_(pokemon_swsh) foot_on_face foot_on_head frown fumafu gloves grey_eyes grey_hair hairband hair_ribbon multiple_girls pokemon pokemon_(game) pokemon_sword_and_shield ribbon saitou_(pokemon) shaded_face shirt shorts short_sleeves standing stepped_on sweat toes white_shirt white_shorts // 2000x2000 // 4.0MB
  • /\/\/\ 4girls 4koma ;d >_< absurdres arms_behind_back arms_up bangs bikini blush breasts Chouno_Ami closed_eyes Closed_Mouth collared_shirt embarrassed emblem emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair frilled_bikini frown girls_und_panzer gloom_(expression) greyscale hair_ribbon half-closed_eyes hat highres holding_photo inatomi_hibiki jewelry judge large_breasts leaning_forward long_hair long_sleeves looking_at_another medallion medium_breasts megane monochrome motion_lines mouth_hold multiple_girls nanashiro_gorou navel necklace nightcap nose_blush official_art one_eye_closed opaque_glasses open_mouth petals photo_(object) pointing_up pose ribbon round_eyewear saliva sasagawa_kanon short_hair short_sleeves sleeping standing swept_bangs swimsuit takashima_remi thai thumbs_up towel towel_on_head trembling untied_bikini untying v-shaped_eyebrows // 850x2125 // 297.8KB
  • 1girl >_< ainu ainu_clothes bandages bangs black_legwear blue_eyes blue_flower blush breasts chain Closed_Mouth covered_navel cropped_jacket dress enemy_lifebuoy_(kantai_collection) eyebrows_visible_through_hair flower folded_ponytail from_side fundoshi gambier_bay_(kantai_collection) hair_between_eyes headband holding holding_umbrella japanese_clothes kamoi_(kantai_collection) kantai_collection kyon_(fuuran)_(artist) large_breasts leaf long_hair looking_at_viewer oriental_umbrella outdoors pantsu pelvic_curtain purple_flower rain side-tie_panties sideboob sidelocks silver_hair sleeveless sleeveless_dress smile snail standing string_panties t-head_admiral thick_eyebrows thighhighs umbrella underwear water white_dress wrist_guards // 636x900 // 624.8KB
  • 2girls >_< animal bangs bikini black_bikini blue_bikini breasts cat cellphone chibi Closed_Mouth day eyebrows_visible_through_hair eyewear_on_head flip_phone girls_frontline grey_hair hair_flaps hands_up hand_up junsuina_fujunbutsu_(artist) large_breasts lifebuoy long_hair mdr_(girls_frontline) medium_breasts multicolored_hair multiple_girls nail_polish navel ntw-20_(girls_frontline) one_side_up on_head open_mouth phone pink_hair sarong self_shot sidelocks sky starfish streaked_hair striped striped_bikini summer sun sunglasses swimsuit turtle turtle_shell water // 2480x3508 // 3.5MB
  • 1girl >_< azur_lane bikini bird black_bikini breasts chick cleavage collarbone dated eyebrows_visible_through_hair eyewear_on_head hair_between_eyes heart heart-shaped_eyewear hebitsukai-san innertube large_breasts looking_at_viewer manjuu_(azur_lane) navel o-ring o-ring_bikini o-ring_top red_eyes short_hair sidelocks sirius_(azur_lane) sirius_(midsummer_seirios)_(azur_lane) solo sunglasses swimsuit thigh_strap twitter_username white_hair // 2000x2000 // 2.3MB
  • +++ 4koma 6+girls :3 :d =_= >o< >_< absurdres ahoge antennae ascot bangs bare_shoulders blunt_bangs blush bowtie braid butterfly_wings clenched_hands closed_eyes comic commentary crowd crying detached_sleeves dilated_pupils double_v dress eternity_larva eyebrows_visible_through_hair fairy fairy_wings fireworks flower flying frills frog_hair_ornament futa4192_(artist) gap geta greyscale grimoire_of_usami grin hairband hair_between_eyes hair_bow hair_flower hair_ornament hair_ribbon hair_tubes hakurei_reimu hands_on_own_face hand_on_own_cheek hat hat_bow heart highres izayoi_sakuya juliet_sleeves karakasa_obake kirisame_marisa kochiya_sanae konpaku_youmu lily_white long_hair long_sleeves looking_at_viewer maid maid_headdress megane microphone monochrome multiple_girls neck_ribbon nontraditional_miko one_eye_closed opaque_glasses open_mouth outstretched_arms o_o puffy_short_sleeves puffy_sleeves ribbon scorecard short_hair short_sleeves silhouette single_braid skirt skirt_set sleeveless smile solid_circle_eyes tatara_kogasa thai tongue tongue_out touhou translated twin_braids umbrella usami_sumireko v vest wavy_mouth wide-eyed wide_sleeves wings witch_hat xd ^o^ ^_^ // 850x1192 // 199.4KB
  • 2girls >_< bag baguette bread bug carrot cockroach coffee_cup cup cz-75_(girls_frontline) destroyer_(girls_frontline) dinergate_(girls_frontline) disposable_cup food girls_frontline groceries grocery_bag insect kitchen multiple_girls navel red_hair renze_l scared shopping_bag shorts spring_onion starbucks surprised tank_top throwing twintails vegetable // 1000x1415 // 1.2MB
  • 1girl >_< anchor_symbol bangs black_legwear black_skirt blue_eyes blush character_doll couch eyebrows_visible_through_hair flat_cap gambier_bay_(kantai_collection) hair_between_eyes hat hibiki_(kantai_collection) indoors kantai_collection long_hair long_sleeves lying mofu_namako neckerchief nesoberi one_eye_closed on_back open_mouth pleated_skirt Red_Neckwear rubbing_eyes sailor_collar school_uniform serafuku silver_hair skirt solo stuffed_toy table thighhighs triangle_mouth // 1200x826 // 454.9KB
  • ... ._. /\/\/\ 3boys 4girls 6+girls :3 :<> :d :o =_= >_< @_@ ahoge anger_vein animal_ears balancing bat_wings blouse braid braided_ponytail breasts carrot_necklace chibi closed_eyes comic cross diorama dress eating elis_(touhou) embarrassed facial_mark facial_tattoo falling fingers_together fleeing flower flying forehead_mark genjii gohei greyscale hair_bow hair_flower hair_ornament hakurei_reimu hakurei_reimu_(pc-98) hand_behind_head hat hidefu_kitayan_(artist) highly_responsive_to_prayers himekaidou_hatate holding holding_pen horn houraisan_kaguya inaba_tewi inubashiri_momiji japanese_clothes kamishirasawa_keine kikuri_(touhou) kinnikuman kinnikuman_(character) konngara long_hair long_sleeves looking_at_another megane mima monochrome multiple_boys multiple_girls multiple_wings nurse_cap open_mouth o_o pen pleated_skirt ponytail puffy_short_sleeves puffy_sleeves reisen_udongein_inaba ribbon sailor_collar sariel semi-rimless_eyewear shameimaru_aya shared_speech_bubble shingyoku shingyoku_(male) short_hair short_sleeves single_braid sitting skirt smile sparkle speech_bubble spinning spoken_ellipsis standing standing_on_one_leg suit_jacket sunburst sun_(symbol) sweatdrop sword table tail tattoo teeth terryman thai tokin_hat touhou touhou_(pc-98) translated triangle_mouth turtle twintails under-rim_eyewear usamimi very_long_hair weapon wings wolf_ears wolf_tail

1boy yagokoro_eirin yin_yang yuugenmagan // 679x6717 // 1.1MB
  • 1boy 1girl >_< black_hair blindfold blind_prince blush bowtie cape cave closed_eyes Closed_Mouth comic crown dress eating eyebrows_visible_through_hair eyes flower hidefu_kitayan_(artist) hole_in_wall liar_princess mole_(animal) musical_note petals ribbon spoken_musical_note stalactite stalagmite thai traditional_media usotsuki_hime_to_moumoku_ouji white_hair // 832x22339 // 3.8MB
  • /\/\/\ 0_0 4koma 5girls :3 :d =_= >_< absurdres animal_ears animal_ear_fluff bangs blank_eyes blouse blunt_bangs blush braid breasts bucket building buttons cat_tail comic dress eyebrows_visible_through_hair frills futa4192_(artist) greyscale hairband hair_between_eyes hair_bobbles hair_bow hair_ornament hands_clasped heart highres hug jitome juliet_sleeves kaenbyou_rin kisume komeiji_koishi komeiji_satori kurodani_yamame long_sleeves monochrome multiple_girls multiple_tails nekomimi no_eyes open_mouth outdoors outstretched_arms own_hands_together o_o puffy_sleeves ribbon rooftop short_hair skirt smile spiral tail thai thinking thought_bubble touhou twintails twin_braids two_tails wavy_mouth wide_sleeves // 850x2720 // 357.0KB
  • 3koma 6+girls >_< admiral_hipper_(azur_lane) anchor anchor_symbol anger_vein azur_lane bangs bare_shoulders black_gloves black_hair blonde_hair blush brown_eyes brown_hair chibi coat comic crossover dress embarrassed eyebrows_visible_through_hair fighting fight_cloud fingerless_gloves full-face_blush girls_frontline gloves guitar hairclip hair_between_eyes hair_ornament hair_ribbon headgear instrument iron_cross jacket laughing long_hair maryland_(azur_lane) multiple_girls necktie one_side_up open_mouth outdoors outstretched_arm patting_back pointing ponytail purple_hair red_hair ribbon scar scar_across_eye shaded_face silent_comic speech_bubble stick_figure sunglasses surprised tank_top throwing_person tree tweetdian twintails two_side_up ump45_(girls_frontline) ump9_(girls_frontline) very_long_hair wa2000_(girls_frontline) waving west_virginia_(azur_lane) // 800x1200 // 200.2KB
  • 1girl 1other >_< ahoge alpaca alternate_costume annin_musou_(artist) blouse blue_dress blue_sky braid casual closed_eyes cloud dress green_ribbon grey_blouse grey_hair hair_ribbon hamanami_(kantai_collection) kantai_collection long_hair long_sleeves open_mouth ribbon single_braid sky wavy_mouth // 1200x750 // 82.3KB
  • 1girl >_< akebono_(kantai_collection) alternate_costume apron ass black_legwear blush eyebrows_visible_through_hair fallen_down gloves hairclip hair_between_eyes hair_ornament kantai_collection kerchief long_hair long_sleeves looking_at_viewer looking_back lying neit_ni_sei_(artist) one_eye_closed pantsu pantyshot pantyshot_(lying) pin pink_panties purple_eyes purple_hair shiny shiny_skin side_ponytail solo sweatdrop thighhighs torn_clothes torn_gloves torn_legwear underwear very_long_hair white_gloves // 1710x2400 // 2.1MB
  • 2girls >_< absurdres blush broom comic dress green_hair hakurei_reimu highres horn komano_aun kyoukei_usagi multiple_girls paw_print_pattern red_dress red_ribbon red_shirt ribbon shirt tagme thai touhou translation_request wily_beast_and_weakest_creature // 664x960 // 179.0KB
  • 1girl >_< bangs black_hair black_legwear blush character_doll closed_eyes convenient_censoring dress drooling eyebrows_visible_through_hair gambier_bay_(kantai_collection) hair_between_eyes hat holding holding_jacket jacket kantai_collection lowleg_pantyhose lying military_jacket mini_hat mofu_namako multicolored_hair neckerchief on_back open_mouth pantyhose pillow sailor_collar sailor_dress seamed_legwear shirt short_hair short_hair_with_long_locks side-seamed_legwear sidelocks sleeping solo thick_eyebrows tied_shirt tokitsukaze_(kantai_collection) white_jacket yellow_neckwear // 1220x862 // 524.9KB
  • 1girl >_< antenna_hair bangs beret black_shirt brown_hair card card_captor_sakura crossover eyebrows_visible_through_hair flying_sweatdrops green_eyes hat holding holding_card holding_staff kamen_rider kamen_rider_ryuki_(series) kero kinomoto_sakura kneehighs long_sleeves mary_janes neckerchief open_mouth pleated_skirt saiki_rider sailor_collar school_uniform serafuku shirt short_hair skirt smile staff sweatdrop tomoeda_elementary_school_uniform venosnaker white_hat white_legwear white_sailor_collar white_skirt // 2048x1729 // 445.0KB
  • 1girl >_< animal_ears animal_ear_fluff azur_lane bangs bird black_hair blush brown_eyes camisole chick daruma_doll doll fox_ears fox_mask long_hair looking_at_viewer mask mask_on_head nagato_(azur_lane) open_mouth pantsu red_panties see-through side-tie_panties sitting thighhighs tonari_(ichinichime_azuma) underwear wariza white_legwear // 1200x1883 // 219.7KB
  • 4girls >_< armor_fairy_(girls_frontline) arm_warmers battle beret blonde_hair blue_eyes box_of_chocolates bruise bullet_hole chibi chocolate chocolate_bar closed_eyes drooling eating eyebrows_visible_through_hair fairy_(girls_frontline) fn_fnc_(girls_frontline) food_in_mouth girls_frontline grass hair_ornament hat holding_shield injury long_sleeves multiple_girls open_mouth p7_(girls_frontline) pot-palm_(artist) riot_shield shield smile sparks spas-12_(girls_frontline) tracer_fire // 1024x692 // 718.7KB
  • 3girls :3 :d =_= >_< ahoge alternate_costume artist_logo black_hair blue_eyes blush braid child closed_eyes dated hairband hair_flaps hair_ornament hair_over_shoulder kanon_(kurogane_knights) kantai_collection long_hair multiple_girls open_mouth ribbed_sweater ryuuhou_(kantai_collection) shigure_(kantai_collection) single_braid smile sparkle speech_bubble spoken_squiggle squiggle sweater taigei_(kantai_collection) turtleneck turtleneck_sweater white_background xd yamashiro_(kantai_collection) younger // 1500x1348 // 710.8KB
  • +++ 3girls 4koma :3 <|>_<|> =_= >_< absurdres animal_ears bowtie breasts chen comic diffraction_spikes eyebrows_visible_through_hair finger_to_mouth flower_(symbol) flying_sweatdrops fox_ears fox_tail futa4192_(artist) gloves greyscale hair_between_eyes hair_bow hakama hand_on_own_cheek hat hat_ribbon heart highres japanese_clothes jewelry kimono long_hair long_sleeves mob_cap monochrome multiple_girls multiple_tails nekomimi open_mouth petting pillow_hat ribbon rock short_hair single_earring slit_pupils smile star sweat tail tail_wagging thai touhou tree tunic very_long_hair wavy_mouth wide_sleeves wind yakumo_ran yakumo_yukari younger // 850x2720 // 434.9KB
  • 2koma 3girls >_< blush bracelet closed_eyes comic d: debt drill_hair dx earrings eyewear_on_head flying_sweatdrops hair_ornament hat heart highres hinanawi_tenshi hood hoodie jacket jewelry long_hair multiple_girls necklace open_mouth shaded_face shikuma smile thai touhou yorigami_jo'on yorigami_shion // 850x2386 // 541.0KB
  • 4girls :d >_< ahoge akebono_(kantai_collection) arms_around_neck bandaid bandaid_on_face bangs bell black_eyes black_hair black_legwear blue_sailor_collar blue_shirt blue_skirt blush breasts brown_hair bunny_hair_ornament buttons chair chopsticks Closed_Mouth collarbone cup drink eating eyebrows_visible_through_hair flower food hair_bell hair_between_eyes hair_bobbles hair_flower hair_ornament holding holding_food indoors jacket jingle_bell kantai_collection large_breasts leaf long_hair long_sleeves looking_at_viewer multiple_girls neck_ribbon nori_(seaweed) oboro_(kantai_collection) open_mouth pink_hair pleated_skirt purple_eyes purple_hair ribbon rice sailor_collar salmon sazanami_(kantai_collection) school_uniform seiza serafuku shirt short_hair short_sleeves side_ponytail sitting skirt smile socks soy_sauce tatami tree twintails ushio_(kantai_collection) v vegetable window xd yume_no_owari_(artist) // 1000x1412 // 322.2KB
  • 1girl >_< anchor_hair_ornament blonde_hair blue_shirt breasts breast_pocket collared_shirt gambier_bay_(kantai_collection) gloves hairband hair_between_eyes hair_ornament hat kantai_collection large_breasts misumi_(niku-kyu)_(artist) open_mouth parody peaked_cap prinz_eugen_(kantai_collection) pudding pun rachel_foley resident_evil resident_evil_2 resident_evil_revelations shirt shorts thighhighs twintails twitter_username very_long_hair white_legwear // 1500x1061 // 635.1KB
  • 2girls >_< ark_royal_(kantai_collection) battle blonde_hair cape cosplay darth_vader darth_vader_(cosplay) duel energy_sword gambier_bay_(kantai_collection) helmet kantai_collection lightsaber luke_skywalker luke_skywalker_(cosplay) misumi_(niku-kyu)_(artist) multiple_girls parody pun red_hair short_hair star_wars sword tiara twintails twitter_username weapon // 1500x1061 // 650.3KB
  • 4girls >_< adjusting_eyewear alternate_costume bathhouse bathing black_hair blush breasts brown_hair closed_eyes double_bun drink eyebrows_visible_through_hair flipped_hair green-framed_eyewear hairclip hair_ornament haruna_(kantai_collection) headgear hiei_(kantai_collection) japanese_clothes kantai_collection kimono kirishima_(kantai_collection) kongou_(kantai_collection) large_breasts long_hair looking_at_viewer massage_chair megane multiple_girls short_hair steam tonari_no_kai_keruberosu_(artist) towel water yukata // 818x460 // 556.8KB