Add Favorites

Share This Image:

Statistics


Favorited by: no one
...
YoukaiInfinity 2018-07-10 17:46:30
สัตว์ประหลาดใต้พิภพ กูด้อน

สูง 50ม.
หนัก 25,000 ตัน
ปรากฎตัวครั้งแรก การกลับมาของอุลตร้าแมนตอนที่5

ล่าทวินเทลเป็นอาหาร อาวุธคือแขนที่เป็นแส้ทั้ง2ข้าง และยังสามารถขุดดินด้วยความเร็วสูง
Warning! Comment For Member Only... (Login/Register)

Online users :