Topic: ภาพเสียหลายภาพเลยอ่ะ Post Reply Back To Forum

  • rewu
    Time/Date : 23:45:18 @ 13/12/2015

    ภาพที่หลายๆท่านอัพช่วงก่อนย้ายฐาน ล่มไปตามๆกัน แก้ไขได้มะ?

  • LoliBaKa
    Time/Date : 23:52:13 @ 13/12/2015

    รูปภาพส่วนใหญ่ กลับมาเป็นปกติแล้ว และรูปเก่าๆใช้งานตามปกติ (รูปเก่าๆอาจจะโหลดช้าหน่อยเนื่องจากยังไม่ได้ย้ายมาเซิฟใหม่)

Post Reply Back To Forum